Хүргэлтийн мэдээлэл

1. Хүргэлт

  • Ажлын өдөр өгсөн захиалгыг оройн 19:00 цагаас хойш хүргэнэ.
  • Үйлчлүүлэгч амралтын өдөр захиалга хийвэл ажлын эхний өдөр 19:00 цагаас хойш хойш хүргэнэ.
  • 20,000-аас дээш төгрөгийн бүтээгдэхүүн захиалсан тохиолдолд хүргэлтийг авах эрх үүснэ. Улаанбаатар хотын А бүсэд үнэгүй, А бүсээс холдох 1 км тутам 800 төгрөг болно.

3. Барааг хүлээлгэж өгөх

  1. Хүргэлтийн ажилтан барааг үйлчлүүлэгчид хүлээлгэн өгөхөөс өмнө бичиг баримтыг нь шалгана.
  2. Хүргэлтийн ажилтан нь худалдан авагчид бараагаа хүлээлгэн өгөхдөө барааныхаа бүрэн бүтэн байдал, тухайн бараа эвдэрч гэмтээгүй байдлыг нь сайн шалгуулж өгнө. Энэ үед үйлчлүүлэгч барааныхаа бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж үзэж аваагүй тохиолдолд дараа нь гарах эрсдэлд үйлчлүүлэгч хариуцлага хүлээнэ.
  3. Худалдан авагч НӨАТ болон зарлагын падаан авахаар захиалсан бол хамт хүргэж өгч, хүргэлтийн ажилтан НӨАТ падаан дээр үйлчлүүлэгчээр гарын үсэг зуруулан 1%-ийг авч үлдэнэ.
  4. Харин үйлчлүүлэгч барааны төлбөрийг бэлнээр хийж байгаа тохиолдолд хүргэлтийн ажилтан төлбөрийн тооцоог 100% авч баримтан дээр үйлчлүүлэгчээр гарын үсэг зуруулснаар дуусна.